เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 พม.โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิแล้ว

“ เงินอุดหนุนบุตร ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอนงวดสุดท้าย 600 บาท ให้กับผู้มีสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาทารกแรกเกิดจำนวน 600 บาท สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาทารกแรกเกิดได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 – เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th
 – แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
 – แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ( ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ) ดังนี้

 – กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 – เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 – ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน
เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงิน มีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

อย่างไรก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง